vår historia

Svenska kyrkan + folkrörelse + frikyrkan

Hagakyrkan Markaryd

En del av historien

Den började som en liten gräsrotsrörelse i Jerusalem omkring år 33 efter Kristi födelse inom det judiska folket. I dag finns den kristna kyrkan på alla befolkade kontinenter, och till Sverige kom den för mer än 1 000 år sedan. Här i Markaryd har den kristna församlingen haft en egen kyrka sedan åtminstone 1100-talet.

Mer om: Markaryds kyrka

När en ny samhällsordning växte fram under modern tid växte också möjligheter fram för fler att engagera sig i samhällsutvecklingen.

hagakyrkan markaryd

Det personliga mötet

Inom Kyrkan växte rörelser fram som betonade vanliga troendes roll. En sådan rörelse var pietismen som betonade den personliga gudsrelationen, uttryckt genom ett andefyllt liv med bön och bibelläsning,  men även socialt engagemang, hjälp åt fattiga och nykterhetskamp. Missionsrörelsen, som ville ge tron vidare till nya folk och länder, föddes inte långt därefter.

Väckelserörelserna utmanade svenska staten och kyrkan, som förbjöd deras bön- och uppbyggelsemöten genom Konventikelplakatet, en lag som var i kraft mellan 1726 och 1858.

EFS En av de pietistiska väckelse- och missionsrörelserna i Sverige är Evangeliska fosterlandsstiftelsen, en sammanslutning grundad 1856 av såväl lekfolk som präster. EFS var (och är) en inomkyrklig missionsrörelse, det vill säga en del av Svenska kyrkan.

Mer om: EFS historia

Hagakyrkan Markaryd

Omvändelse och dop

En viktig inspiration för väckelse-rörelsen var engelsmannen Georg Scott som tillhörde Metodistkyrkan och predikade i Engelska kyrkan i Stockholm för de engelska arbetare där. En del inom väckelserörelsen förordade ”troendeförsamlingar”, där de som gick till nattvarden inte bara var döpta utan också visade tecken på omvändelse. 1878 grundades Svenska missionsförbundet utifrån bl a denna tanke. För vissa var dopfrågan viktig och att dopet äger rum först efter att en personlig bekännelse av tro på Jesus gjorts. Den första baptistförsamlingen i Sverige grundades redan 1848.

EQUMENIAKYRKAN 2011 gick Svenska Metodistkyrkan, Missionsförbundet och Baptistsamfundet samman i Equmeniakyrkan, Sveriges på samma gång äldsta och yngsta frikyrka.

Mer om: Equmeniakyrkan

Hagakyrkan Markaryd

Kyrkan på Haga

I Markaryd fanns länge en missionsförening som tillhörde EFS och en församling som tillhörde Missionsförbundet. 1986 bildades Hagakyrkans församling när dessa slogs samman. Missionskyrkan såldes och pengarna användes till att renovera Hagakyrkan, som fram tills dess hetat Missionskapellet.

Hagakyrkans församling är ansluten till både EFS och Equmeniakyrkan.

Vi har alltså både en djup förankring i den historiska kristna kyrkan och i olika väckelserörelser som betonar att Evangeliet om Jesus förändrar våra liv, ja till och med hela samhällen.

Visionen för EFS är: ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”, och visionen för Equmeniakyrkan är: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.”

Hagakyrkan Markaryd<br />

HAGAKYRKANS FÖRSAMLING

I Hagakyrkan längtar vi efter att fler ska upptäcka mer av Jesus och följa honom. Vi finns mitt i byn och vill vara en gemenskap många känner sig hemma och välkomna till. Vi vill se både människor och känslan av ”community” – gemenskap – växa här.

Att tro på Jesus innebär inte att man måste leva ett perfekt liv, men att mitt i de utmaningar livet erbjuder både ha en mäktig och kärleksfull Gud att be till – och vänner att dela livet med precis som det är.

Alla våra samlingar är öppna för alla – du behöver inte vara medlem för att komma. Välkommen att upptäcka mer av livet tillsammans med oss!

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.

Psaltaren 62:2

HAGAKYRKAN MARKARYD
Smedjegatan 9 – 285 31 Markaryd
0725 – 126 128